Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

Info

Zatrzymaj się! Sztuka Ogrodowa to kwartalny biuletyn wydawany przez fundację Organizacja Ogrodów Polskich przy społecznym udziale autorów inspirujących koncepcji i projektów w świecie ogrodów i architektury krajobrazu.

Jak to się zaczęło?

Ubolewaliśmy nad brakiem inspirującego nas periodyku i z tej potrzeby założyliśmy własny. Zamiast narzekać – wzięliśmy konstruktywnie los w swoje ręce.

Przeniesiemy Cię na moment do naszego wszechświata – świata wysokiej kultury ogrodnictwa.

Dołącz do nas!

Jeśli chcesz

 • coś podesłać do publikacji
 • wyrazić opinię
 • albo masz inną sprawę

pisz od razu:

  Śledź kolejne numery

  Zapisz się do newslettera na stronie głównej aby otrzymać info o nowym wydaniu.

  Nasza Misja i Cele

  Wydawcą pisma jest fundacja Organizacja Ogrodów Polskich
  NIP: 6783156631 KRS: 0000577966 REGON: 362681301

   Przeczytaj statut fundacji z dnia 15.09. 2015r. lub fundamentalne fragmenty:

  MISJA

  Misją OOP jest działanie na rzecz nieustannego rozwoju ogrodnictwa i architektury krajobrazu w Polsce oraz tworzenie nowej jakości narodowego dziedzictwa ogrodowego, w szczególności poprzez tworzenie miejsc rekreacji, inspiracji i edukacji, których OOP będzie właścicielem, kreatorem, gospodarzem i strażnikiem.

  DEKLARACJA WARTOŚCI

  I. Piękno

  Aktualne i współczesne. Budzące zachwyt i zauroczenie na wszystkich poziomach oceny dokonywanej w kategoriach spójności, proporcji i harmonii, prostoty i czystości oraz użyteczności. Unikanie estetyki brzydoty. Poszukiwanie kanonów w Naturze.

  II. Lokalność

  Trwałość i solidność w polskich warunkach klimatycznych, pogodowych i społecznych. Stosowanie rozwiązań właściwych dla polskiego klimatu. Korzystanie z materiałów lokalnych – z uwagi na spójność krajobrazową i ograniczanie nakładów na transport. Tworzenie ogrodów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnych społeczności.

  III. Rzetelność

  Odpowiedzialność, słowność i solidność. Profesjonalizm – wysokie wymagania do jakości oraz podparcie wszelkich działań wiedzą, doświadczeniem i właściwie dobraną technologią.

  IV. Trwałość:

  Każda aktywność musi pozostawić trwały ślad historyczny a środki na nią wydane – nie mogą być zmarnotrawione przez zapomnienie. Unikanie angażowania się w przedsięwzięcia z góry nastawione na efekt tymczasowy.

  V. Ochrona środowiska:

  Zachowanie i tworzenie ekosystemów. Recykling odpadów. Wtórne wykorzystanie rzeczy i materiałów. Odnawialne źródła energii zbilansowane ekologicznie. Promocja sprawdzonych rozwiązań i technologii, dobrych praktyk proekologicznych oraz zachowań społecznych uwzględniających konsekwencje środowiskowe.

  VI. Transparentność:

  Przejrzystość i jawność. Weryfikacja i kontrola społeczna budująca zaufanie. Budowa zaangażowania społecznego w bieżące działania dzięki intensywnej i otwartej komunikacji.
  VII. Świadome wartości obywatelskie
  Szerokie i perspektywiczne zaangażowanie społeczności na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym w budowę wspólnej wartości. Promowanie wspierania działań społecznych ukierunkowanych na rozwój, a nie konsumpcję. Promowanie i korzystanie ze wsparcia w postaci wolontariatu, sponsoringu i filantropii. Szerzenie świadomości o długofalowych korzyściach z takich działań. Inspirowanie innych do tworzenia podobnych organizacji do OOP w innych dziedzinach życia społecznego i profesjonalnego.

  VIII. Samowystarczalność

  Realizacja założeń Social Business. Pełne samofinansowanie dla bieżących projektów, działań i utrzymania ogrodów w świetnym stanie. Niezależnie od rządów i ministerialnych budżetów. Zależnie od ludzi tworzących społeczeństwo polskie i korzystających z działalności OOP. Każde podejmowane działanie musi pokrywać koszty swojej realizacji i utrzymania. Koszty muszą być minimalizowane do poziomu niezagrażającego osiągnięciu planowanych rezultatów. Ogół podejmowanych działań musi pokrywać koszty bieżącego działania organizacji i tworzenia funduszy zabezpieczających. Każdorazowo rozpatrując konieczność wydatkowania środków na dany cel należy uprzednio rozważyć wszelkie możliwości otrzymania korzyści w ramach wolontariatu, sponsoringu lub darowizny.

  IX. Pozarządowo i apolitycznie:

  OOP nie będzie służyć nikomu poza społeczeństwem polskim, zawierać układów ograniczających jej autonomię, angażować się w dialog polityczny ani pytać o poglądy. OOP nie będzie odcinać się od współpracy z rządem, organizacjami i osobami zaangażowanymi politycznie – pod warunkiem że współpraca taka nie będzie ograniczać celów ani godzić w wartości i dobro organizacji.

  Organizacja Ogrodów Polskich:

  1. służy włączaniu ogrodnictwa w życie każdego człowieka, wpajaniu postaw i wartości, jakie niesie z sobą uprawa roślin, dbałość o swoje otoczenie, jego mądre planowanie i solidne urządzanie;

  2. jest powołana dla tworzenia, wzmacniania i rozwoju najlepszych i najsilniejszych, a nie wspierania i ratowania słabych – jednostek i idei, w imię przekonania, że takie właśnie wsparcie najlepiej służy rozwojowi ogółu społeczeństwa;

  3. to oddolna inicjatywa pozarządowa, powołana w duchu przekonań wolnościowych, że społeczeństwo jest w stanie lepiej zarządzać swoim rozwojem i otoczeniem przez podmioty prywatne i rynkowe, niż państwowe i regulowane;

  4. nie aprobuje i zawsze będzie przeciwna prawnym regulacjom oraz ideom planowania przestrzennego narzucającym prywatnym właścicielom ziemi sposób w jaki mogą gospodarować swoją własnością, stojąc równocześnie na straży ochrony środowiska naturalnego i estetyki krajobrazu;

  5. jest organizacją o charakterze przywódczym, ze strukturą hierarchiczną, na szczycie której stoi Lider będący strażnikiem misji, celów i wartości. Od kompetencji Lidera zależy kondycja całej organizacji, dlatego wewnętrzne wysiłki organizacji wspierają jego osobę.

  Celami statutowymi OOP są:

  1) Promocja i aktywne wspieranie rozwoju i utrzymaniu w doskonałym stanie ogrodów otwartych dla odwiedzających, istniejących i nowo powstających, publicznych i prywatnych.
  2) Promocja i rozwój świadomości obywatelskiej w zakresie dbania o wysoką estetykę krajobrazu w skali mikro i makro.
  3) Promocja i pielęgnowanie ogrodnictwa jako hobby.
  4) Upowszechnianie i podtrzymywanie narodowego ogrodnictwa w Polsce. Inicjowanie, pielęgnowanie i rozwijanie polskich styli ogrodowych. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej w zakresie wagi i wartości zakładania i utrzymywania w doskonałym stanie ogrodów o wysokich walorach użytkowych i estetycznych. Promocja kupowania produktów polskiej produkcji na potrzeby związane z ogrodnictwem.
  5) Działalność w zakresie kultury i sztuki w przestrzeni zewnętrznej. Promowanie najlepszych wzorców estetycznych i jakościowych wyposażenia i ozdoby ogrodów, w szczególności stanowiących wytwór pracy polskich twórców.
  6) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w branżach ogrodniczych i pokrewnych.
  7) Wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności promocja i pielęgnowanie podróżowania ogrodniczego.
  8) Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w dziedzinie ogrodnictwa i nauk pokrewnych dla osób w każdej grupie wiekowej.
  9) Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w branży ogrodniczej i branżach pokrewnych.
  10) Wspieranie oraz prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozwoju dziedzin wiedzy związanych z ogrodnictwem.
  11) Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym historycznych parków, ogrodów i terenów zielonych, nieruchomości z założeniami ogrodowymi, rzeźb pozostających w ekspozycji zewnętrznej, pomników przyrody i innych obiektów dziedzictwa przyrodniczego.
  12) Ochrona środowiska naturalnego. Promocja i wspieranie rozwoju oraz upowszechnienia stosowania rozwiązań proekologicznych, m.in. odnawialnych źródeł energii, recyklingu i wtórnej gospodarki odpadów, przedmiotów i materiałów.
  13) Działalność charytatywna na rzecz osób wykazujących duży potencjał do rozwoju i/lub wkładu w rozwój polskiego ogrodnictwa, a nieposiadających odpowiednich środków na edukację, start zawodowy i/lub realizację swoich planów. W szczególności działalność charytatywna OOP będzie obejmować: uczniów i studentów kierunków ogrodniczych i pokrewnych, osób zakładających prywatne parki, ogrody i tereny zielone (pod warunkiem ich udostępniania odwiedzającym), organizacji (w dowolnej formie prawnej) działających na rzecz rozwoju polskiego ogrodnictwa. Działalność charytatywna może obejmować materialną i niematerialną dla osób potrzebujących.
  14) Ochrona i promocja zdrowia oraz rozwój świadomości związku między zdrowiem a ogrodnictwem, Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  15) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  16) Promocja wolontariatu, w szczególności w ogrodach OOP wśród społeczności lokalnych oraz wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy, uzależnionych, dotkniętych patologiami społecznymi.
  17) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w ogrodach, parkach i terenach zielonych.
  18) Promocja Polski za granicą, Inne cele które będą służyć realizacji misji i założeniom Fundacji, a które pojawią się w przyszłości, wraz z rozwojem świata, społeczeństwa i technologii.